BOEKEN verschenen

weten-met-het-hartWETEN MET HET HART - Verzamelde gedichten
Catharina Visser
ISBN 978-90-6416-455-2

weten-met-het-hart14x22 cm - hardcover - 220 pagina's - € 20,00 (inclusief CD)

Een vriendin zei ooit tegen mij, vertelde Catharina Visser (1932-2015) in een interview met Lucette Verboven voor de Vlaamse TV: ‘Jij bent een troostvogel’. En zij reageerde: ‘Ja, wat is troost? Troosten is een subtiele zaak. Soms moet je spreken, soms zwijgen, soms strelen. Ik doe het op een andere manier, ik schrijf. Ik wil de mensen troosten in hun eenzaamheid’.  En: ‘Schrijven is een geschenk waar ik heel blij mee ben. Met die gave probeer ik op jacht te gaan naar de tweede werkelijkheid, naar het raadsel van de eenzaamheid. Ik beschouw dat als een opdracht’ .

Catharina kon zich niet voorstellen dat ze ooit niet zou schrijven. Het was voor haar een meditatie: proberen dieper door te dringen in de dingen, geconcentreerd, rondlopend, tot zij het hart van een gebeurtenis, de ziel van een mens was genaderd. Natuurlijk gebeurde dat niet helemaal, alles blijft immers zijn diepste intimiteit bewaren en daardoor zijn verlokkende kracht.

Van Catharina Visser verscheen bij DABAR-LUYTEN vanaf 1992 een bescheiden reeks dichtbundels die een ruime verspreiding kreeg. Al haar dichtbundels zijn in dit boek verzameld. Hein Stufkens gaf het een nawoord mee.

Verschijnt 12 december 2021

het licht is kalmHET LICHT IS KALM - vijftien liederen
Catharina Visser - Tom Löwenthal - Henri Heuvelmans
ISBN 978-90-6416-456-9

het licht is kalm13,5x21 cm - oblong - hardcover - 106 pagina’s - € 16,50

Van Catharina Visser (1932-2015) verschijnt in december 2021 het boek Weten met het hart - verzamelde gedichten. In een interview zei ze: ‘Schrijven doe ik vooral omdat ik het in mijzelf heb ontvangen als iets dat ik kan. Het is mij gegeven, een gave dus, zoals ieder mens zijn gaven heeft. Daarnaast ben ik geboeid, gespannen, hartstochtelijk zelfs bezig met het aftasten van de diepere betekenis van de dingen’.

Dit alles is terug te vinden in haar gedichten, waarvan in 1992 een eerste bundel verscheen, Opstaan in stilte. Zij gebruikt een taal die dingen uit het zwijgen kan halen, taal die je kunt vergelijken met muziek. Beide zijn een wijze van uitdrukken die dicht bij het hart zit, dicht bij de ziel, dicht bij het onuitsprekelijke.

Vijftien van haar gedichten vindt u terug in deze uitgave, het 10e deeltje in de reeks ‘Tijdloze aanwezigheid’. Op muziek gezet door Tom Löwenthal en Henri Heuvelmans. Een fijnzinnig boek, dat misschien minder wordt gebruikt bij koorzang, maar eerder in de intimiteit van het eigen zijn.

verschijnt 12 december 2021

norbert-man-van-deze-tijdNORBERT – MAN VAN ONZE TIJD
Pieter Butz
ISBN 978-90-6416-454-5

norbert-man-van-deze-tijd13,5x21 cm - softcover - 210 pagina’s - € 18,50

Ter gelegenheid van het 900-jarig bestaan van de Orde der Norbertijnen schreef Pieter Butz (1933) over wat stichter Norbertus van Gennep voor ogen stond met deze nieuwe religieuze orde en in hoeverre dat doel werd bereikt. Bovenal, hoe volgens hem de orde en de wereldkerk toekomst hebben, als hij pleit voor een ‘dienende’ kerk. De weg daarheen is leven in eenvoud. Verschijnt 12 november 2021

De monnik in jouDE MONNIK IN JOU
Hein Stufkens
ISBN 978-90-6416-453-8

boek de monnik in jou 13,5x21 cm - softcover - 96 pagina’s - € 15,00

Dit boek gaat over de ademnood van de ziel, die de westerse mens ongelukkig en depressief maakt. En het gaat over wat de monnik te bieden heeft aan die in spirituele nood verkerende mens.

De monnik leeft niet alleen buiten ons, in kloosters. In ieder van ons schuilt een monnik die op zoek is naar geluk, wijsheid, stilte. Hij of zij is verwant aan het kind dat we eens waren en dat ook diep in ons nog altijd aanwezig is, zich nog deel weet van een onzegbaar mysterie en nog de kunst verstaat om zonder bedoelingen bij dat mysterie te verwijlen.

Dit boek laat zien hoe we onze ziel lucht kunnen geven door ruimte te maken voor de monnik in ons, en zo een grote bijdrage kunnen leveren aan ons eigen levensgeluk en dat van de mensen in onze omgeving.

 

 

verstild levenVERSTILD VERLEDEN - Romaans erfgoed in de Languedoc
UN PASSÉ ASSOUPI - Le Languedoc, son patrimoine Roman

Peter Waasdorp
ISBN 978-90-6416-451-1

verstild leven15x21 cm - hardcover - 88 pagina’s - € 16,50

Fotograaf Peter Waasdorp zoekt niet de overbekende monumenten, maar is vooral geboeid door kleine Romaanse kerken en kapellen in de streek waar hij woont: Languedoc, Frankrijk. Het zijn soms armzalige bouwvallen in hun natuurlijke omgeving, vaak op vergeten plekken. De foto’s zijn de oogst van zijn zwerftochten in de Hérault en de Aude.

Het boek  is in de Nederlandse en Franse taal.

AMELAND - Het eiland en de zee
Catharina Visser - Hein Stufkens - Hans Luyten
ISBN 978-90-6416-452-1

15x21 cm - hardcover - 82 pagina’s - € 16,50

Ameland is een van de acht Nederlandse Waddeneilanden, waarvan er vijf zijn bewoond. Zij zijn ontstaan aan het eind van de laatste IJstijd. Aanvankelijk bestond Ameland uit drie aparte eilanden, waar zich in de loop van de 9e eeuw de eerste bewoners vestigden. Het eiland telt vier dorpen, Hollum, Ballum, Nes en Buren die hun oorsprong vonden in de periode 1200-1400.
In de 17e en 18e eeuw speelde Ameland een belangrijke rol bij de walvisvaart die economische voorspoed bracht, nu nog te zien aan de talrijke fraaie‘commandeurshuizen’. Maar het zijn toch het vaak stille strand en de zee die een grote aantrekkingskracht hebben. Behalve foto’s zijn in dit boek opgenomen twee verhalen van Catharina Visser (haar voorouders bewoonden Ameland) en enkele gedichten van filosoof, leraar en dichter Hein Stufkens.

De wereld van verdoken slavernijEEN WERELD VAN VERDOKEN SLAVERNIJ - Impressies onderweg
Luc Vankrunkelsven
ISBN 978-90-6416-446-0

een wereld van verdoken maatschappij15x21 cm - 276 pagina’s - rijk geïllustreerd - € 19,00

Brasilia, Chapecó. Florianópolis, Xingú, Cuiabá, Curitiba … dit boek lijkt misschien een gids of reisverslag. Dat is het niet. Eerder een speurtocht naar onrecht of het verhaal van een afdaling in de afgrond. Net als in zijn vorige boeken beschrijft Luc Vankrunkelsven, norbertijnse broeder en ambassadeur van de ‘grootouders voor het klimaat’, met mededogen - maar zonder concessie - de verwoestingen die hebzucht, uitbuiting en vervuiling aanrichten in een wereld waarin wetenschap, natuur en mensen lijken te moeten wijken voor het genereren van rijkdom, toont de auteur zijn frustraties, maar geeft hij ook een boodschap van strijd en hoop. Hoop op toename van duurzame landbouwpraktijken, strijd voor nieuwe allianties. Het boek opent met slavernij, in Brazilië maar ook in Europa en eindigt met een andere dienstbaarheid, groot en mooi deze, die van het huwelijk: ‘De traditionele volkeren van de Cerrado hebben me deze reis getrouwd. Hun strijd en resistentie raken me, trouwen me.’
Een onmisbare en urgente blik op Brazilië vandaag - èn op onszelf.
Patrick Hermann - Belgisch ambassadeur in Brasilia, Brazilië.

Luc Vankrunkelsven(1956) is norbertijn van de Abdij van Averbode (B). Trad in 1974 in en volgde de opleidingen filosofie en theologie. Was mede verantwoordelijke voor het Bezinningscentrum van de abdij. Richtte in 1990 mede ‘Wervel’ op, Werkgroep voor Rechtvaardige en Verantwoorde Landbouw. Woont sinds 1992 in Brussel en werkt afwisselend in België en Brazilië. Belangrijke thema’s in zijn leven onder meer: duurzaamheid, rechtvaardige landbouw, soja, Cerrado. Over zijn werk en ervaringen schreef hij een tiental boeken.

boek de grote rivierDE GROTE RIVIER - Gedichten
Bruno Van Imschoot
ISBN 978-90-6416-49-1

boek De grote rivier15,5x21,5 cm - 90 pagina’s - € 17,50

Stilte en natuur, liefde en afscheid in al zijn vormen zijn de belangrijkste thema’s in deze bundel.
De rode draad daardoorheen is het verlangen naar de essentie, het immense zijn waarvan wij deel uitmaken. Daarin thuiskomen, telkens opnieuw, alleen en met de ander.

Bruno Van Imschoot schrijft gedichten, tekent, fotografeert en legt spirituele tuinen aan. Belangrijke bronnen van inspiratie zijn voor hem het Zenboeddhisme en mystici uit Oost en West.

Eerder van hem verschenen bij DABAR-LUYTEN: ‘Wuivend gras’ (2014).

boek het vreemde van leven en stervenHOE DIEP IS DE BRON? - HET VREEMDE VAN LEVEN EN STERVEN - LEIDING IN JE LEVEN
Catharina Visser
ISBN 978-90-6416-417-0

boek het vreemde van leven en sterven 13,5x21 cm - 152 pagina’s - € 14,50

Hoe diep is de bron? ‘Er is een stem die roept vanuit een onpeilbare diepte’. Deze uitspraak van Thomas Merton inspireerde de schrijfster tot het zoeken naar die diepte, die bron, beeld voor de essentie van het bestaan. Profeten en wijzen van alle tijden hoorden die roep en stelden hun diepste wezen open voor het bestaan ervan, die in feite een oproep - is om te leven vanuit de goddelijke liefde. In de stille aandacht van de beschouwing kan zich de weg naar de bron ontvouwen.
In Het vreemde van leven en sterven (4e druk) zoekt Catharina Visser langs de rode draden van lichaam en geest naar de zin van ons korte menselijke bestaan. Eckhart zegt: ‘Wanneer je afstand weet te nemen van alle vergankelijkheid ken je de onsterfelijkheid’. Naarmate wij de eisen van ons ego als ballast achter ons laten, begint er een nieuwe ontvankelijkheid voor een leven dat open is naar de eenheid van het Al.
Leiding in je leven (3e druk). De vraag naar leiding is een oervraag die te maken heeft met oorsprong en voleinding van het bestaan. Door de geschiedenis heen zocht de mens antwoorden op zijn roep om richting. Maar als je geen been meer hebt om op te staan, of als het in de wereld van kwaad tot erger gaat, hoe moet je dan verder? Je loopt stuk in chaos; en als je hebt vertrouwd op iemand die je leidt, komt dat vertrouwen op de tocht te staan.

Eerder apart verschenen - nu in één band.
Catharina Visser († 2015) was schrijfster en lid van de groep DABAR.

VOETEN IN BRAZILIAANSE AARDE - zoektocht naar en met de oorspronkelijke volkeren
Luc Vankrunkelsven
ISBN 978-90-6416-445-3

schrijfsels vanuit hartstocht13,5x21 cm - 118 pagina’s - € 12,50

In 2020 komen er voor de Vlaamse norbertijn Luc Vankrunkelsven (64) enkele boeiende zaken samen. Voorjaar 1990 nam hij, met enkele tochtgenoten het initiatief tot oprichting van Wervel - de Werkgroep voor rechtvaardige en Verantwoorde Landbouw. In 2000 besloot hij om na vele actieve jaren, naast Wervel tot 1992 onder meer het bezinningscentrum van de Abdij van Averbode, een sabbat te nemen. Tijdens die sabbat wilde hij zijn droom, van jongsaf, waar maken: een ontmoeting aangaan met de inheemse volkeren van Brazilië.

Tijdens zijn eerste bezoek aan dat land, voorjaar 2000 gedurende zes maanden, doorkruiste hij met bus en trein het enorme land. Zijn ontmoetingen en activiteiten resulteerden in een aantal boeken, waarin hij zijn ervaringen wil delen. Daarbij krijgt niet alleen de Braziliaanse gemeenschap in al zijn variaties aandacht, maar ook het Amazonegebied en de Cerrado.
In dit boekje een eerste kennismaking met deze gedreven man en een bescheiden keuze uit zijn boeken.

gedichten op leven en doodGEDICHTEN OP LEVEN EN DOOD
Hein Stufkens
ISBN 978-90-6416-442-2

gedichten op leven en dood13,5x21 cm - 57 pagina’s - € 13,50

Aan de hand van een aantal van zijn gedichten reflecteert filosoof, leraar, auteur en dichter Hein Stufkens (1947) over de dood en het leven. Zo ontstond dit boekje: een unieke combinatie van universele wijsheid en persoonlijke ervaring. Het biedt inzicht en troost en zal ieder die het leest diep raken.

Bevrijd van tijd en van gewicht
hervond mijn ziel
haar meest oorspronkelijk gezicht.
Zo werd zij opgenomen
in het grote Licht.

Wat eens mijn lichaam was
is teruggekeerd tot as.
Uitgestrooid in de onmetelijke zee
danst het voorgoed
de dans der schepping mee.

als ik ademALS IK ADEM
Thich Nhat Hanh
ISBN 978-90-6416-407-x

als ik adem13,5x21 cm - 56 pagina’s - € 10,00 - vertaling: Meindert Boersma

Thich Nhat Hanh (1929- 2019) is een bekend boeddhistisch leraar. Na de Vietnamoorlog moest hij zijn geboorteland verlaten. Hij verbleef enige tijd in de Verenigde Staten en trok daarna naar Frankrijk, waar hij in 1982 in de Dordogne Plum Village stichtte. In dit meditatiecentrum beoefende hij samen met een groot aantal monniken, monialen en buitenlandse gasten ‘Liefdevolle aandacht’: een vorm van geëngageerd boeddhisme met mystieke elementen.

Als ik adem bevat een keuze uit zijn gedichten. Het merendeel verscheen niet eerder in de Nederlandse taal. Zij vormen een aanvulling op zijn boeken en leerredes. Elk gedicht nodigt de lezer uit om mee te gaan in een proces van verandering. De dingen in onze wereld hebben elk een andere dimensie in zich. Alles houdt verband met alles. Wie met aandacht naar de dingen kijkt, kan dat onderling verband ervaren. Dit zien kan de mens niet alleen doen met de ogen maar met het gehele wezen. Wie aandacht bezit, bezit alles. Is vrij.

Meindert Boersma vertaalde gedichten. Van hem verschenen eerder bij DABAR-LUYTEN twee dichtbundels en Mandylion, een meditatieve benadering van het Thomasevangelie.

boek De dood licht op als de dagDE DOOD LICHT OP ALS DE DAG
Bernard Besret
ISBN 978-90-6416-441-5

boek De dood licht op als de dag13,5x21 cm - 48 pagina’s - € 10,00 - vertaling:  Betty De Wachter

‘Dit boekje is een riskante onderneming: schrijven over de dood en wat daarna komt en dat op zo’n manier dat de werkelijkheid wordt opgeroepen, de ultieme werkelijkheid. Op voorhand weet ik dat al mijn woorden hierbij tekort zullen schieten. Volgens de taoïsten leidt zelfs een poging om die werkelijkheid te omschrijven al tot vervalsing. Mijn enige excuus is dat er, ondanks deze waarschuwingen, zoveel denkers zijn, beroemd en onbekend,  die gedurende duizenden jaren hetzelfde avontuur zijn aangegaan. Enkelen slaagden er in om ons als in een duistere helderheid een glimp te laten zien van deze ultieme grondslag van de werkelijkheid, die ons bevattingsvermogen volledig overstijgt.
Bernard Besret

Bernard Besret (1935) was prior van de cisterciënserabdij Boquen in Bretagne, Frankrijk. Tijdens Vaticanum II was hij theologisch adviseur van diverse Franse en Belgische bisschoppen. Hij trachtte de abdij van Boquen te moderniseren, maar ondervond daarbij vooral van buiten de abdij veel weerstand. Na ook fysieke bedreigingen verliet hij in 1974 de abdij. In 2010 stichtte hij op de Qiyun Shan  Taoist Mountain in Japan een centrum voor traditionele cultuur. Van hem verschenen bij DABAR-LUYTEN diverse boeken. 

De kikker die zich niet laat kokenDE KIKKER DIE ZICH NIET LAAT KOKEN - klimaat in beweging
Luc Vankrunkelsven
ISBN 978-90-6416-439-2

De kikker die zich niet laat koken14X22 cm - 172 pagina’s - € 19,00 - verschijnt 14 september 2018

Laat De kikker die zich niet laat koken een metafoor zijn voor de mens, die zich niet laat doen. Hij ziet dat de wereld verandert. Zij informeert zich over wat er in de maatschappij gebeurt en probeert samen met vele anderen kiezels in het water te verleggen.
Mag dit boek een kleine bijdrage zijn? Om kiezels aan te bieden, die we samen in de heet wordende stroom kunnen verleggen. Kiezels vooral om het kolkende en kokende  water te bedaren, ja, wat af te koelen.

‘Klimaat in beweging’: we zitten midden in een wereldwijde klimaatverandering. Tegelijkertijd verandert het geestelijk klimaat. Velen komen in beweging voor een andere manier van leven, produceren en consumeren. Is hoop gerechtvaardigd?

In de  context van economische en politieke crises in Brazilië brengt Luc Vankrunkelsven verhalen van onmacht, maar ook van gezamenlijk verzet. Elk stuk handelt niet zomaar over een ‘exotisch’ land, maar over de verwevenheid tussen wat in Brazilië gebeurt en de keuzes die in Europa en wereldwijd moeten worden gemaakt.
Iedere tijd opnieuw zijn er kikkers die tijdig uit het water springen. Ze organiseren zich - internationaal - om klimaatverandering en vernietiging tegen te gaan. Wanhoop en hoop omhelzen elkaar. Een àndere wereld behoort tot de mogelijkheden.

De auteur is medewerker van wervel.be en draagt ecokerk.be een warm hart toe.

ZOEKTOCHT NAAR GASTVRIJHEID - HEILIGE PLICHT OF MENSENRECHT?
Cor Ofman
ISBN 978-90-6416-440-8

zoektocht naar gastvrijheid13,5x21 cm - 235 pagina’s - € 15,00

Gastvrijheid was vanzelfsprekend in een onherbergzaam gebied waar een reiziger het meest noodzakelijke (voedsel, drinken, onderdak) niet mocht worden onthouden. De geschriften van jodendom, christendom en islam benadrukken de heilige plicht tot het verlenen van gastvrijheid, juist in situaties waarin die door de heersende macht wordt geweigerd. ‘Heb de vreemdeling lief’, is de klemmende oproep als de spanning oploopt.

Gastvrijheid is niet vanzelfsprekend in een tijd waarin het relatief rijke Europa de aanhoudende stroom van vluchtelingen en andere gelukzoekers een halt probeert toe te roepen.

In dit boek beschrijft Cor Ofman hoe droom en daad soms botsen. Aan de hand van zijn eigen ervaringen als pastor en hulpverlener voor afgewezen asielzoekers en migranten verkent hij de heilige boeken en de opvattingen van theologen, filosofen, sociologen en beleidsmakers. ‘Een vreemdeling is de vriend die je nog niet eerder hebt ontmoet’, noteert hij. Maar als hulpverlener loopt hij ook tegen grenzen aan. Als individu kun je niet iedereen helpen, maar kun je je met anderen wel sterk maken voor universele mensenrechten waaraan overheden gehouden dienen te worden.

Cor Ofman (1952) studeerde theologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Van 1987 tot 2012 was hij als pastor verbonden aan de ‘Open Deur’, van 2004 tot 2007 als diaconaal consulent van de Protestantse Diaconie Amsterdam aan ‘Het Kerkhuis’ in Amsterdam Zuidoost en van 2008-2017 aan het ‘Wereldhuis’ in de binnenstad.

gekust door de eeuwigheidEEN DAG MET JIFU- de bevrijdende ZEN-ervaring van een Chinese vrouw
Kees van den Muijsenberg
ISBN 978-90-6416-434-7

boek gekust door de eeuwigheid13,5x21 cm - 72 pagina’s - € 12,50

Zen is in China ontstaan en tot ons gekomen als een traditie van mannen. Recent onderzoek maakt echter duidelijk dat ook vrouwen grote invloed hadden als zenmeester. Eén van hen was Jifu, een begaafd dichteres. Kees van den Muijsenberg bespreekt een van haar gedichten en laat zien dat zij een heel eigen stijl ontwikkelde in haar poetic teaching, tot bevrijding van velen die met haar de zen-weg zijn gegaan. Haar werk kan ook hen inspireren die nu zen beoefenen als een weg van voortdurende innerlijke vernieuwing en bevrijding.

Kees van den Muijsenberg (1956) is kapucijn en gaat sinds 2008 de zenweg. Vanaf 2011 werkt hij als leraar in de zenlijn Leere Wolke van de Duitse benedictijn Williges Jäger. Eerder verscheen van hem ‘Woorden waarvoor geen woorden zijn’.

wegen naar helende aandachtFRANCESCO PETRARCA EN DE MONT VENTOUX
Frans van Dooren - Robin Kerkhof - Hans Luyten
ISBN 978-90-6416-433-0

wegen naar helende aandacht13,5x21 cm oblong - hardcover - 76 pagina’s - € 16,50

‘Ik heb vandaag de hoogste berg van deze streek beklommen, die niet ten onrechte de naam Ventoux, dat wil zeggen de Winderige, draagt. Ik heb dat alleen maar gedaan omdat ik de opvallende hoogte ervan met eigen ogen wilde zien. Ik was al jaren van plan deze tocht te maken, want, zoals u weet, heb ik door toedoen van het lot, dat het reilen en zeilen der mensen bepaalt, van jongs af aan in dit gebied gewoond, en deze berg, die je overal van grote afstand kunt zien, staat mij dan ook bijna altijd voor ogen.’

Het begin van de brief die Francesco Petrarca in 1336 schreef aan zijn vriend Dionigi da Borgo die San Sepolcro, augustijner monnik en bisschop van Monopoli (Apulië. Italië).

In dit boek de complete brief in een vertaling van Frans van Dooren (†2005). Ze wordt vooraf gegaan door een beknopte biografie van de auteur door Robin Kerkhof. Voor het boek maakte Hans Luyten in 2016 een reeks foto’s van de Mont Ventoux.

Geborgen in nieuw lichtGEBORGEN IN EEN NIEUW LICHT Overwegingen en andere teksten
Catharina Visser
ISBN 978-90-6416-432-3

geborgen in een nieuw licht13,5x21 cm - 70 pagina’s - € 10,00

Veel van Catharina’s teksten en gedichten komen uit die laag die wij mystiek noemen. Zij zelf durfde dat niet zo te beamen, maar ze sprak het ook niet tegen als wij samen spraken over mystieke ervaringen. Die liggen niet in de grootse, meeslepende teksten, maar vormen een onderstroom van waaruit de gebeurtenissen van het nu geduid kunnen worden met eeuwigheid.
De bron blijft de bron, ook als het water uitstroomt … Maar je moet dus wel de bron willen vinden, aan de stroom zitten wachten, en regen zien als zegening. Daarin was en is Catharina voor mij een voorbeeld van leven.‘

Mario de Groot

de kloosterhofDE KLOOSTERHOF Geen plek is het, maar leegte
Catharina Visser - Hans Luyten
ISBN 978-90-6416-431-6

De Kloosterhof 13,5x21 cm - 87 pagina’s - oblong - hardcover - € 16,50

ZUIVERE RUIMTE
verbreek de betovering niet
laat de kloosterhof leeg
haar volkomen beschikbaarheid
schenkt een woning aan dag en nacht
de hemel vindt in haar zijn omlijsting
het licht brengt in haar de tijd voort
haar stilte neemt het onzegbare op
en een onhoorbaar spreken verstaat zij. al dit onvoorstelbaar gebeuren
ontvangen in de zuivere ruimte
straalt uit in de kloostergangen
betreedt stil de abdij
de monniken noemen de naam
of buigen het hoofd
en koesteren een glimlach.              Catharina Visser

Kosmische bomenKOSMISCHE BOMEN
Abe J. van der Veen - Mario de Groot - Hans Luyten
ISBN 978-90-6416-427-9

Kosmische bomen13,5x21 cm - 80 pagina’s - oblong - hardcover - € 16,50

‘Het meest indrukwekkende en krachtige symbool is dat van de kosmische boom, die in meerdere mythologieën voor komt. Het is de boom die hemel, aarde en onderwereld met elkaar verbindt. Zijn wortels groeien diep in de aarde, zijn takken strekken zich uit tot ver naar de hemel en zijn stam staat stevig in het centrum van de wereld.‘
Abe J. van der Veen

‘Bomen zijn geen dingen die toevallig in het landschap staan, of voor productie gebundeld in bossen. Het zijn levende wezens die zich bewust zijn van zichzelf. De boom gééft, maar de meeste mensen stelen van de bomen.’
Door Dusty de 13e verteld aan Mario de Groot.

Het 5e deeltje in de reeks ‘Tijdloze aanwezigheid’.

Romaanse kerken in de vall de BoiROMAANSE KERKEN IN DE VALL DE BOĺ
René T’Sas - Hans Luyten
ISBN 978-90-6416-426-2

Romaanse kerken in de vall de boi13,5x21 cm - 80 pagina’s - oblong - hardcover - € 16,50

In het Westen van Catalonië, hoog in de Spaanse Pyreneeën, ligt de smalle vallei La Vall de Boí, een betoverend, bosrijk dal tussen indrukwekkend gebergte van grote schoonheid. En in de dorpen van de vallei zijn in de 11e en 12e eeuw een negental wonderschone en elegante Romaanse kerkjes gebouwd. Geen andere plek in Europa kent zo’n opmerkelijke verzameling kerkjes op een relatief kleine oppervlakte. Sedert 2000 staan ze op de Werelderfgoedlijst van de UNESCO, ook omdat ze ‘gelden als bijzonder zuivere en consistente voorbeelden van Romaanse kunst in een vrijwel ongerepte landelijke omgeving.’

Over die kerkjes gaat dit boek. René T‘Sas vertelt wat Romaanse bouwkunst voor hem betekent. Hans Luyten verkent, na een korte introductie, de vallei, bezoekt de dorpjes en probeert in foto’s te verhalen over de adembenemende schoonheid die hij aantrof.’

Het 6e deeltje in de reeks ‘Tijdloze aanwezigheid’.

joodse begraafplaatsen JOODSE BEGRAAFPLAATSEN
Binyomin Jacobs (tekst) - Hans Luyten (foto’s)
ISBN 978-90-6416-425-5

Joodse begraafplaatsen 13,5x21 cm oblong - hardcover - 74 pagina’s - € 16,50

‘Als de dood zijn intrede doet’, schrijft opperrabbijn Binyomin Jacobs, ‘is het niet afgelopen. Na het sterven blijft de ziel bestaan, zoals hij er al was vóór de geboorte. Ook de verbintenis met het lichaam, hoewel nu van een andere orde, blijft. Vandaar de veelheid aan wetten, gewoonten, gebeden en zorgvuldigheid bij het sterven, na de dood tot de begrafenis, tijdens de begrafenisplechtigheid en ook daarna. Dit alles om de rust van de ziel niet te verstoren. En dus ook een eeuwig graf, een eeuwige rustplaats. Dat betekent een veelheid aan joodse begraafplaatsen, juist omdat die eeuwige rust zeer hoog in het joodse vaandel staat. Overal waar een joodse gemeenschap was en is, is er een Beth Chaim, een Huis van Leven, zoals de joden de dodenakker noemen.’

In dit boek, na een uitvoerige inleiding van de opperrabbijn, foto’s van de joodse begraafplaatsen in Ouderkerk aan de Amstel, Muidenberg, Bronckhorst, Praag, Worms en Rosenwiller. Met bij elke begraafplaats een korte toelichting over onder meer ontstaan en betekenis.

Binyomin Jacobs (1949) is voorzitter van het Nederlands College voor Rabbinale Zaken. Zijn voorouders woonden al generaties lang in Nederland. De opperrabbijn is een begenadigd spreker en bruggenbouwer naar de niet-Joodse samenleving. Hij is ook actief bestuurder van het Rabbinical Center of Europe en werkzaam binnen de psychiatrie (Sinai Centrum).
Hans Luyten (1935) is uitgever, lid van de groep DABAR en het boekmakerscollectief DABAR-LUYTEN.

Het 4e deeltje in de reeks ‘Tijdloze aanwezigheid’.

vergetenen wees mijn gemeenschapVERGETENEN - WEES MIJN GEMEENSCHAP 2e druk
Luc Vankrunkelsven
ISBN 978-90-6416424-8

boek-vergetenen wees mijn gemeenschap 13,5x21 cm - 120 pagina’s - € 12,50

In de loop van de tijd ontmoette Luc Vankrunkelsven tal van markante figuren. Velen van hen interviewde hij voor tijdschriften, maar zij figureren ook in de talrijke boeken die hij schreef. Zij waren voor hem een belangrijke inspiratiebron bij zijn keuzes. Heel bepalend voor hem was de kleine Braziliaanse bisschop Dom Hélder Câmara. Vankrunkelsven mocht hem in de jaren tachtig ontmoeten en de bisschop moedigde hem aan bijzondere aandacht te geven aan de vergetenen, de verlatenen, de geofferden. Gesprekken met een aantal geestverwanten zijn in dit boek opgenomen: onder meer José Combin, Marcelo Barros, Ivone Gebara, Eduardo Hoornaert, Frei Betto.
En er zijn de ‘thema’s‘ die zijn leven tekenen. Gandhi en zijn idealen, de naamlozen van Wounded Knee, die zijn liefde opwekten voor inheemse volkeren. Burgerdienst in Antwerpen en ‘De Vierde Wereld’. De incestweekends vele jaren in de Abdij van Averbode. De aarde en haar schreeuw om zoveel vernietiging. Vluchtelingen uit tal van landen en boeren die wereldwijd in de verdrukking komen.
Zo kan iemand door het leven gaan, geraakt door wat er om hem heen gebeurt, het verlangen om met die thema’s ‘iets te doen’, erover te schrijven, te vertellen en zich er daadwerkelijk voor in te zetten. Hij heeft het allemaal gedaan en nog. Een levendig en tijdloos boek over vertrouwen, bemoediging, hoop.

boekVEZELAY 2e druk
Catharina Visser (tekst) - Hans Luyten (foto’s)

ISBN978-90-6416-421-7

boek Vezelay14 x 22 cm (oblong) - 80 pagina’s - gebonden in harde kaft - € 16,50

De kracht van hemel en aarde
Een wandeling rond en in het stadje Vézelay, Bourgondië - Frankrijk, met op de heuvel de indrukwekkende romaanse basiliek Sainte Madeleine. Gedichten en foto’s in kleur.

kapel la cordelle nabij VézelayKAPEL ‘LA CORDELLE’ NABIJ VÉZELAY 2e druk - CHAPELLE ‘LA CORDELLE’ PROCHE DE VÉZELAY
Catharina Visser - Hein Stufkens - Hans Luyten
ISBN 978-90-6416-413-2

kapel la cordelle nabij Vézelay

 13,5x21 cm - 70 pagina’s - € 16,50

Aan de voet van de colline éternelle, de heuvel die het stadje Vézelay in Bourgondië en de Romaanse basiliek draagt, ligt de eveneens Romaanse kapel ‘La Cordelle’. De kapel werd in 1147 gebouwd door de benedictijnen van de abdij op de heuvel, als herinnering aan de prediking door Bernardus op die plek van de - rampzalige - Tweede Kruistocht. In 1217 schonken de benedictijnen de kapel aan enkele Italiaanse franciscanen die er een priorij vestigden en de kapel ‘La Cordelle’ noemden. De naam verwijst naar het koord dat franciscanen om hun pij dragen en dat cordelier wordt genoemd. Met enkele, soms langdurige, onderbrekingen wordt de kapel en de naastgelegen priorij nog steeds beheerd door een kleine franciscaanse gemeenschap.

‘La Cordelle’ is een bijzonder bouwwerk, misschien wat afstandig, maar de ligging en het interieur geven het geheel een heel aparte, warme sfeer. In het boekje gedichten van Catharina Visser en Hein Stufkens en een inleiding van Hans Luyten, die ook de foto’s maakte. De teksten zijn in de Nederlandse en Franse taal.

Deeltje 3 in de reeks Tijdloze aanwezigheid.

spiritualiteit voeding voor de zielSPIRITUALITEIT VOEDING VOOR DE ZIEL
Hein Stufkens
ISBN 978-90-6416-410-1

boek spiritualiteit voeding voor de ziel13.5x21 cm - 148 pagina’s - € 17,50

Het lezen van dit boek is als wandelen door het boeiende landschap van de spiritualiteit. In het begin staat de auteur stil bij kernvragen als: wat is spiritualiteit, wat is het verschil tussen esoterie en exoterie, wat heeft spiritualiteit te maken met mededogen? Het vervolg voert langs interessante zijwegen: onze verhouding tot de dieren, seksualiteit en spiritualiteit, de symboliek van de zon, het belang van dromen, de terugkeer van de engelen en de zoektocht naar de Meester. De wandeling eindigt in stilte - de voedingsbodem voor elke vorm van spiritualiteit.

Hein Stufkens is filosoof, leraar, schrijver en dichter. Ook werkte hij mee aan tal van tv- en radioprogramma’s. Hij woont en werkt in Cadzand, waar hij samen met zijn vrouw Brigitte het bezinningscentrum La Cordelle stichtte (www.lacordelle.nl).

Dit is een opmerkelijk boek: een diepzinnig juweel, dat ook nog eens troostend en humoristisch is. Kenners van levensbeschouwing zullen er nieuwe schatten in aantreffen. Voor mensen die hun eerste schreden zetten op het spirituele pad, is het een opvallend helder en begrijpelijk geschreven werk.
(Annemiek Schrijver, religie-journaliste, columniste en presentatrice voor KRO/NCRV).

Wandelend door het landschap van de spiritualiteit toont Hein Stufkens ons betekenisvolle wegwijzers, zoals ‘niet vluchten in spiritualiteit om psychische problemen te ontlopen’. Of: ‘het kernwoord van beschaving is aandacht’. De aloude Hermes zei: ‘Ieder mens heeft een ziel, maar niet iedere ziel draagt bewustzijn’. Op de weg naar bewust-Zijn is Hein een goede en erudiete gids.
(Jacob Slavenburg, godsdiensthistoricus, leraar en auteur).

woorden waarvoor geen woorden zijnWOORDEN WAARVOOR GEEN WOORDEN ZIJN...
Kees van den Muijsenberg
ISBN 978-90-6416-412-5

boek woorden waar geen woorden zijn13,5x21 cm - 148 pagina’s - € 17,50

Kees van den Muijsenberg (1956) is kapucijn en studeerde theologie in Tilburg en spiritualiteit in Rome. Beide studies werden afgerond met als onderwerp ‘De mystiek van Franciscus van Assisi’. Hij was daarna werkzaam als pastor en bestuurder.

Sinds 2008 gaat hij de zenweg en vanaf 2011 werkt hij als zenleraar in de zenlijn LEERE WOLKE van de Duitse benedictijn Williges Jäger. Hij verzorgt sesshins (meerdaagse meditatie) en begeleidt door het jaar heen groepen mediterenden.

De gedichten van kluizenaar zenmeester Ryokan (1758-1831) zijn in de traditie van zen parels die nog steeds glanzen. Op unieke wijze nodigen ze de lezer uit tot grenzeloze openheid in de omgang met de medemens en de natuur. De auteur biedt ze aan als hulpmiddel bij het gaan van de weg. Elk gedicht gaat gepaard met een actualisatie die de ontwikkeling van inzicht ondersteunt. Voor wie thuis mediteert kan dit boek een gids zijn om de éénheid met al wat is te ervaren, stap na stap , week na week.

boek4 x = SCHEEPSRECHT
Simone Wils
ISBN 978-90-6416-402-6

boek 4 x = scheepsrecht13,5x21 cm - 72 pagina’s - € 12,50

In deze indrukwekkende bundel verwoordt Simone Wils gevoelens en ervaringen die zij beleefde gedurende periodes die in de psychiatrie bekend staan als psychotisch.
Zij heeft deze staat-van-zijn ervaren als een tussengebied, een wereld waarin tijd en ruimte zich niet altijd houden aan de afgesproken wetten.

Voor de schrijfster zijn de vier psychoses waar ze doorheen ging niet alleen een woeste zee waarop ze het roer verloor. Zij vond er ook een heldere werkelijkheid die ze nooit ontdekt zou hebben als ze, zoals de meesten van ons, aan wal had kunnen blijven.

Er zijn vele soorten psychosen. Je wenst ze niemand toe. Simone Wils (Antwerpen, 1952) licht een tipje van de sluier op van een wereld die door velen niet worden begrepen. Zij laat zien dat er tussen waan en werkelijkheid gebieden liggen waar een mens kan groeien naar een dieper verstaan van zichzelf.

boek-troostTROOST
Het 8 e deel in de reeks LIJNEN VAN LICHT
ISBN 978-90-6416-333-3

boek-Troost13,5x21 cm - 96 pagina’s - € 12,50

Troost roept gemakkelijk de negatieve associatie op van het verdoezelen van pijn en verdriet. Maar daar is eerder sprake van valse troost. Die kan bestaan uit goed bedoelde woorden die de pijn proberen glad te strijken. Wij zijn vaak geneigd tot ontkenning van het lijden. We dragen rationele verklaringen aan, doen een oproep om naar de mooie dingen van het leven te kijken, of sporen de ander aan zich vooral op de toekomst te richten. Dooddoeners dus.
Levengevende troost is iets anders. Die vraagt van ons dat we met degene die lijdt mee afdalen in zijn of haar pijn en verdriet, vanuit diepgevoelde solidariteit en vanuit het besef dat we allemaal hetzelfde lot delen van de vergankelijkheid. In die zin is troost een uitingsvorm van mededogen en niet van ‘medelijden’. Het vraagt dat we met de ander samen diens eenzame lijden erkennen en daarbij aanwezig durven zijn, misschien vaak gewoon sprakeloos.

En we kunnen natuurlijk alleen maar getroost worden als we ook zèlf onze eigen pijn niet verdringen, maar die onder ogen durven zien.
In dit boekje overwegingen, ervaringsverhalen en gedichten rond troost van een veertiental auteurs.

gedoort in licht van Catharina VisserGEDOOPT IN LICHT 3e druk
Catharina Visser
ISBN 978-90-6416-420-7

Gedoopt in licht van Catharina Visser13,5x21 cm - 48 pagina’s - € 9,90

Na Opstaan in stilte en Door schemering en dageraad verschijnt van Catharina Visser een derde bundel met meditatieve teksten. Veel van deze teksten zijn geschreven als reactie op voor de auteur belangrijke voorvallen, klein en groot, en steeds bedoeld als een korte inleiding op de vele meditatiebijeenkomsten die zij op tal van plekken verzorgde. Uit de teksten spreekt een groot vertrouwen op de Eeuwige.

‘In een gigantisch zwijgen
geen vogel, geen mensenroep
geen zucht van de wind
houd ik stand
gedoopt in licht
dat dooft in mijn bladeren.’

boekHECHT JE NERGENS AAN LEERT BOEDDHA
Gerard van den Boomen
ISBN 978-90-6416-107-0

boek Hecht je nergens aan leert Boeddha13,5 x 21 cm - 60 pagina's - € 9,90.

Achthonderd jaar geleden schreef de Japanse boeddhistische monnik Kamo no Chômei in zijn zelfgebouwde kluizenaarshut zijn levensbericht 'Hôjôki'. Het zijn persoonlijke ontboezemingen, maar ze gaan in feite over de vergankelijkheid van alles op aarde. De tekst is op bijna journalistieke wijze geschreven, maar is tegelijk zeer poëtisch en wijsgerig van aard. Het kleine boekwerk behoort tot de klassieken van de Japanse literatuur.

Gerard van den Boomen (1922), die enkele Bijbelboeken omzette in de oude Japanse drieregelige versvorm haiku, deed hetzelfde met 'Hôjôki'. Zijn bewerking kreeg als titel de boodschap van Boeddha in enkele woorden, zoals de monnik die noteerde:
De kern van de leer van Boeddha is duidelijk: hecht je nergens aan.

boekBEGIJNEN IN DE LAGE LANDEN
Wim Tepe
ISBN 90 6416 131 3

boek begijnen in de lage landen20 x 20 cm - 198 pagina’s - rijk geïllustreerd - € 17,50

De dominicaan Wim Tepe maakte een tocht langs de 24 Vlaamse begijnhoven en de twee die Nederland nog kent. Geen doorwrochte studie, veel meer een boeiend en luchtig geschreven reisverslag met veel informatie.

boekDE SLUIERS VAN GOD
Catharina Visser

ISBN 90 6416 351 0

boek Sluiers van god13,5 x 21 cm - 184 pagina’s - € 12,50 (8e druk)

Gesprekken over het beeld van de Verborgene - met onder meer Max Wildiers, dom Cees Tholens, Karel Douven en Maria de Groot.

boekXXIV PAEPSCHE VERGADERPLAETSEN
Wim Tepe
ISBN 90 6416 069 4

boek Paepsche vergaederplaatsen20 x 20 cm - 204 pagina’s - rijk geïllustreerd - € 17,50

Schuilkerken in Amsterdam
Wim Tepe, dominicaan en oud-pastoor van de Dominicus ondernam een samenvattende studie van de ’24 Statiën der Roomsgezinden’ zoals die voorkomen in het klassieke oeuvre over Amsterdam van Jan Wagenaar.

boekSAME ÄTNAM-BEROOFD LAND
Frederik de Graaf
ISBN 90 6416 35 x

boek Same Atnan-beroofd land20 x 20 cm - 90 pagina’s - gebonden in harde kaft en gesigneerd door Nancy de Graaf - € 17,50

Tekeningen van Nancy de Graaf
Frederik en Nancy de Graaf trokken vele jaren door het wilde, schitterende land van de Samen (Lapland) en werden vrienden van dit door technologie en vervlakkende welvaart bedreigde land en volk. Als schilders en schrijvers lieten zij zich erdoor inspireren. Op den duur werden zij als kenners beschouwd van het Samische volk. In dit boek gedichten van Frederik (in 1971 overleden), omringd door fijnzinnige tekeningen van zijn vrouw Nancy. Eraan toegevoegd een beschrijving van dit beroofde land en volk.